توقف
کمينه
فهم و تحلیل صورتهای مالی

 

محتوای درس:

 

تعاريف، مفاهيم و عناصر تشكيل دهنده صورت هاي مالي:

-    تعاريف، مفاهيم و عناصر تشكيل دهندة صورت هاي مالي شامل: ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جريان وجه نقد، صورت سود و زيان جامع، يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي

-    ويژگي ها، ساختار و اجزاي صورت هاي مالي و توانايي تحليل ارتباط بين اقلام آن

-    تعاريف اساسي انواع دارايي، بدهي، سرمايه، درآمد، هزينه و سود

-    نقش صورت هاي مالي در ارزيابي عملكرد و وضعيت مالي شركت

-    اهميت يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي و اطلاعات مكمل (شامل افشاي روش هاي حسابداري برآوردها و مفروضات) و مباحث و تحليل هاي ارائه شده توسط مديريت

-    اهداف حسابرسي صورت هاي مالي، انواع گزارش هاي حسابرسي و اهميت كنترل هاي داخلي مؤثر

-    ساير منابع اطلاعاتي بجز صورت هاي مالي سالانه مورد استفاده يك تحليل گر در تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

-    شناسايي و طبقه بندي فعاليت هاي عملياتي، سرمايه گذاري و تأمين مالي يك واحد تجاري براي مقاصد گزارشگري مالي

سازوكارهاي هاي گزارشگري مالي:

-    روند جريان اطلاعات در يك سيستم حسابداري؛

-    معادلة حسابداري به صورت ساده و به شكل بسط يافتة آن؛

-    فرآيند ثبت معاملات تجاري با استفاده از سيستم حسابداري و برمبناي معادلة حسابداري؛

-    ضرورت استفاده از ثبت هاي تعهدي و ديگر تعديلات در تهية صورت هاي مالي و مقايسه مباني حسابداري تعهدي و نقدي

-    رابطه بين عناصر صورت هاي مالي و حساب هاي كل و طبقه بندي اين حساب ها متناسب با عناصرآن

-    تهية صورت هاي مالي با استفاده از ماندة حساب هاي كل و ديگر اطلاعات لازم مربوط به معادلة حسابداري

-    ارتباط ميان صورت سود و زيان، ترازنامه و صورت جريان وجه نقد

  درك صورت سود و زيان

-    تعريف اقلام صورت سود و زيان و تفكيك آن به اقلام عملياتي و غيرعملياتي و تهية يك صورت سود و زيان نمونه با استفاده از اطلاعات ارائه شده

-    نحوه ارايه هر طبقه از هزينه ها و درآمدها در صورت سود و زيان بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران (استاندارد حسابداري شماره 1)

-    تعريف و تمايز ميان انواع مختلف سود: سود قبل از كسر ماليات و استهلاكات مشهود و نامشهود  (EBITDA)، سود عملیاتی (EBIT) و سود خالص (EAT)

-    اصول كلي شناسايي درآمد برمبناي حسابداري تعهدي و تشريح كاربردهاي خاص آن  (شامل حسابداري قراردادهاي بلندمدت، فروش هاي اقساطي، معاملات پاياپاي و گزارشگري خالص و ناخالص درآمدها ) و كاركردهاي آن در تجزيه وتحليل مالي

درك ترازنامه

-    تعريف عناصر دارايي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه و كاربردهاي هريك از آنها در تجزيه و تحليل هاي مالي

-    نحوه ارايه هر طبقه از دارايي ها و بدهي ها در ترازنامه بر طبق استانداردهاي حسابداري در (ايران) استاندارد حسابداري شماره 1

-    اشكال مختلف ارایه ترازنامه

-    تأثير استفاده از حسابداري تعهدي بر دارايي ها و بدهي ها

-    تشابهات و تمايزات دارايي ها و بدهي هاي جاري و غيرجاري

-    انواع مباني اندازه گيري دارايي ها و بدهي ها شامل روش هاي بهاي تمام شده تاريخي وارزش منصفانه

-    انواع روش هاي طبقه بندي و افشاي اوراق بهادار قابل دادوستد (سريع المعامله) و غيرقابل دادوستد در بازار

درك صورت جريان وجه نقد

-    تعريف وجه نقد، شبه نقد و معادل نقد بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران (استاندارد حسابداري شماره2)

-    نحوه ارايه هزينه هاي بهره و سود تقسيمي شركت در صورت جريان وجه نقد بر طبق استانداردهاي (حسابداري در ايران) استاندارد حسابداري شماره  2

-    تعريف انواع جريانات نقدي حاصل از فعاليت هاي عملياتي، بازده سرمايه گذاري و سود حاصل از تأمين مالي، ماليات بر درآمد، سرمايه گذاري و تأمين مالي و طبقه بندي اطلاعات ارايه شده در هريك از آنها بر (طبق استانداردهاي حسابداري در ايران) استاندارد حسابداري شماره 2

-    نحوه گزارشگري فعاليت هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري غيرنقدي

-    تفاوت صورت جريان وجه نقد با ترازنامه و صورت سود و زيان

-    دانستن ارتباط بين سود و جريان نقد

 تكنيك هاي مقدماتي تجزيه تحليل صورتهاي مالي (نسبت هاي مالي)

-    مراحل تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

-    موارد استفاده از صورت سود و زيان و ترازنامه پيش بيني شده

-    محاسبه و تحليل نتايج انواع نسبت هاي مالي شامل طبقات زير:

ü       نسبت هاي نقدينگي (نسبت جاري و نسبت آني)

ü       نسبت هاي فعاليت (گردش كالا، گردش دارايي، گردش دارايي ثابت، دوره وصول مطالبات)

ü       نسبت هاي اهرمي (نسبت بدهي، پوشش بهره، نسبت بدهي به ارزش ويژه)

ü       نسبت هاي سودآوري (نسبت سود به فروش، نسبت سود عملياتي، نسبت سود خالص، نرخ بازده دارايي، نرخ بازده دارايي ثابت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) و دانستن تفاوت آنها

ü       نسبت هاي ارزش بازار (قيمت به سود هر سهم ، قيمت به جريان نقدي و قيمت به ارزش دفتري هر سه)

-    محاسبه و تفسير روش دوپونت و روش دوپونت توسعه يافته براي بازده حقوق صاحبان سهام شركت و تبيين استفاده از اين روش در تجزيه و تحليل شركت

 
اطلاعات ضروری دوره

زمانبندی: متعاقبا اعلام خواهد شد

طول دوره: ا 96 ساعت 

هزینه دوره: 

کمينه
بروشورهای دوره بورس
ثبت نام در دوره
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره