توقف
کمينه
مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی

محتوای درس:

 

مفاهيم بازارهاي مالي

-    تعريف بازار مالي و كاركردهاي آن

-    طبقه بندي انواع بازارهاي مالي براساس:

ü       حق مالي شامل: تعاريف بازار بدهي و سهام و كاركردها و ابزارهاي مالي مربوط به هر يك

ü       سررسيد حق مالي شامل:

§     تعاريف بازار پول و بازار سرمايه و كاركردهاي مربوط به هر يك

§     تعريف ابزارهاي مالي مربوط به بازار پول)گواهي سپرده، اوراق خزانه، قراردادهاي بازخريد، پذيره بانكي، اوراق تجاري و دلار اروپايي)

§     ابزارهاي مالي مربوط به بازار سرمايه

ü       مرحله انتشار شامل:

§     تعاريف بازار اوليه و ثانويه و كاركردهاي مربوط به هر يك

§     تمايز ميان بازار اوليه و ثانويه و چگونگي پشتيباني بازار ثانويه از بازار اوليه

ü       نحوه پرداخت شامل:

§     تعاريف بازار نقدي و مشتقه و كاركردهاي مربوط به هر يك

§     تعريف، اهداف و كاركرد بازارهاي مشتقه

ü       ساختاري شامل:

§     تعاريف بازارهاي حراج، چانه زني، سوم و چهارم و كاركردهاي مربوط به هر يك و همچنين تمايز بين بازارهاي مبتني بر سفارش و بازارهاي مبتني بر قيمت و توضيح مزايا و مخاطرات هركدام

§     مقايسة تفاوت هاي ساختاري ميان بازار بورس و فرابورس

ويژگي هاي سهام عادي و مفاهيم مربوطه

-    تعريف سهام عادي و حقوق متعلق به سهامداران عادي

-    ويژگي هاي سهام عادي و مزايا و معايب انتشار سهام عادي

-    تعريف سهام عادي ثبت شده، تعهدشده، صادرشده، در دست سهامداران و خزانه

-    مفهوم رأي گيري تجمعي، محاسبه تعداد مشخصي از اعضاي هيأت مديره با داشتن ميزان سهام مشخص و تعداد سهام مورد نياز براي انتخاب چند عضو از اعضاي انتخاب هيأت مديره

-    صرف سهام و تأثير افزايش سرمايه با صرف بر حقوق صاحبان سهام

-    تعريف افزايش سرمايه، تعريف و خصوصيات حق تقدم خريد سهام و حقوق دارندگان حق تقدم خريد سهام

ويژگي هاي سهام ممتاز و مفاهيم مربوطه

-    تعريف سهام ممتاز و حقوق متعلق به سهامداران ممتاز

-    انواع سهام ممتاز (مشاركتي، جمع شونده، قابل بازخريد، قابل تبديل، با حق رأي)

-    ويژگي هاي سهام ممتاز و مزايا و معايب انتشار آن

مفاهيم مربوط به اوراق بهادار با درآمد ثابت

-    مفاهيم اوراق اجاره

ü       تعريف اوراق اجاره، ماهيت و ويژگي هاي آن

ü       انواع اوراق اجاره (برمبناي اجارة به شرط تمليك و اجارة عادی) و ويژ گي هاي هريك و تفاوت هاي موجود ميان آنها

ü       انواع دارايي هايي كه مي توان بر روي آن ها اوراق اجاره منتشر نمود

ü       نقش و كاركرد نهادهاي مختلف در انتشار اوراق اجاره (ازجمله باني، نهاد واسط و ...)

-    تعاريف اوراق قرضه

ü       ويژگي هاي اولية يك ورقة قرضه، انواع ساختارهاي متفاوت نرخ كوپن هاي اوراق قرضه و اوراق قرضه با نرخ شناور

ü       تعريف و محاسبه بازده جاري و بازده تا سررسيد اوراق قرضه

ü       انواع مزاياي ضمني قابل ارايه به همراه اوراق قرضه شامل اختيارات خريد يا فروش سهام، امكان بازخريد و ... و ويژگي هاي هريك

ü       ويژگي هاي اوراق قرضه قابل بازخريد و مزايا و معايب آن براي سرمايه گذار

مفاهيم ساير اوراق بهادار

-    مفاهيم اوراق مشاركت

ü       تعريف اوراق مشاركت، ماهيت و ويژگي هاي آن و تفاوت هاي آن با اوراق قرضه

ü       نقش و كاركرد نهادهاي مختلف در انتشار اوراق مشاركت (از جمله امين، عامل، ضامن و ...)

-    اوراق سفارش ساخت (استصناع)

ü       تعريف اوراق سفارش ساخت، ماهيت و ويژگي هاي آن

ü       انواع اوراق سفارش ساخت و ويژ گي هاي هريك

-    مفاهيم اوراق رهني

ü       تعريف وام رهني و ويژگي هاي آن

ü       تعريف و ويژگي هاي اوراق بهادار با پشتوانة وام هاي رهني

ü       چگونگي فرآيند انتشار اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني

-    مفاهيم اوراق بهادار با پشتوانة دارايي

ü       تعريف تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها و ويژگي هاي دارايي هايي كه مي توانند موضوع اين فرآيند قرار گيرند

ü       تعريف و ويژگي هاي اوراق بهادار ا بپشتوانه دارايي

ü       چگونگي فرآيند انتشار اوراق بهادار با پشتوانه داريي

شاخص هاي بازار اوراق بهادار:

-    تعريف شاخص و انواع اصلي آن) شامل شاخص هاي بازار سهام)قيمتي و درآمدي(، شاخص هاي بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت)

-    تعريف انواع شاخص هاي موجود در بازار سرمايه ايران (ازجمله شاخص قيمت و بازده نقدي(TEDPIX)، شاخص كل، شاخص TEFIX، شاخص صنايع، شاخص مالي، شاخص قيمت 50 شركت فعال تر ...)

-    كاربرد انواع مختلف شاخص ها و چگونگي تفسير تغييرات آنها

-    انواع مختلف محاسبه شاخص(وزني، غيروزنی) ، چگونگي تعديل پاية شاخص هاي مختلف در اثر رويدادهاي شركتي(Corporate Actions)  ورود و خروج شركت ها و ساير رويدادها و تفاوت هاي موجود ميان روش محاسبه شاخص قيمتي و درآمدي

كارايي بازار و بازارهاي سرماية كارآ

-    تعريف بازار سرماية كارآ و مفروضات پشتوانه آن

-    انواع كارايي بازار (اطلاعاتي، تخصيصي و عملياتی) و توصيف سه شكل كارايي اطلاعاتي بازار (EMH)

آشنايي با نهادهاي مالي، نقش و كاركرد آنها

-    كاركرد و ساختار نهادهاي مالي شامل:

ü       شركت هاي تأمين سرمايه

ü       انواع صندوق هاي سرمايه گذاري (صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك، صندوق هاي بورسي (ETF) ، صندوق هاي شاخصي،... )

ü       شركت هاي كارگزاري

ü       شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري و شركت هاي سبدگردان

ü       مؤسسات رتبه بندي

ü       شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ

 
اطلاعات ضروری دوره

زمانبندی: متعاقبا اعلام خواهد شد

طول دوره: ا 96 ساعت 

هزینه دوره: 

کمينه
بروشورهای دوره بورس
ثبت نام در دوره
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره