توقف
کمينه
مقدماتی بر اقتصاد

محتوای درس:

 

مقدمات اقتصاد خرد

-    عرضه، تقاضا و تعادل بازار

ü       تعريف و محاسبه انواع توابع و منحني هاي تقاضا و عوامل تأثيرگذار بر آن

ü       تعريف و محاسبه انواع توابع عرضه و عوامل مؤثر بر آن و حالت هاي خاص منحني عرضه

ü       انواع كشش (كشش قيمتي، متقاطع، درآمدي) تقاضا و كشش عرضه و توانايي محاسبه جبري و نموداري آنها، آشنايي با عوامل مؤثر بر كشش، دسته بندي تقاضاي كالاها براساس كشش و كاربرد كشش قيمتي در تصميم گيري

ü       محاسبه كشش در منحني تقاضاي خط مستقيم، تفاوت ميان كشش پذيري و كشش ناپذيري و كشش واحد تقاضا

ü       تعريف درآمد نهايي و هزينه نهايي، رابطه درآمد كل، درآمدنهايي، كشش قيمتي تقاضا و قيمت كالا و دليل اينكه مقدار بهينه در نقطه برابري درآمد نهايي با هزينه نهايي حاصل مي شود

ü       تعادل بين عرضه و تقاضاي بازار به صورت نموداري و جبري، اضافه تقاضا، عوامل جابجا كننده منحني هاي عرضه و تقاضا و اثر اين جابجايي بر روي تعادل بازار، پايداري و ناپايداري تعادل

ü       تاثير وضع ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم، وضع يا اعطاي يارانه، سهميه بندي، تعيين كف يا سقف قيمت توسط دولت بر عرضه، تقاضا و تعادل بازار

-    نظريه رفتار توليد كننده و بازار نهاده هاي توليد

ü       انواع توابع توليد شامل توليد كل، متوسط و نهايي و ارتباط آنها با يكديگر

ü       تأثير عوامل توليد و تكنولوژي بر منحني امكانات توليد

ü       قانون بازدهي نزولي، نواحي مختلف توليد و ناحيه اقتصادي توليد

-    هزينه هاي توليد

ü       انواع هزينه هاي فرصت و ارتباط آنها با سود اقتصادي و محاسبه سود اقتصادي

-    رفتار توليدكننده در بازار رقابت كامل

ü       ويژگي هاي رقابت كامل، دليل قيمت پذيربودن شركت ها در بازار رقابت كامل و تفاوت تقاضاي بازار و تقاضاي بنگاه

ü       تعيين حداكثرسازي سود (حداقل سازي زيان) شركت در بازار رقابت كامل و تشريح هزينه نهايي، درآمد نهايي و سود و زيان اقتصادي

ü       نقطه تعطيلي بنگاه

ü       تابع هزينه كل، درآمد كل، نقطه سربه سر و سطح توليد حداكثركننده سود

-    رفتار توليدكننده در بازار انحصار كامل

ü       تعريف انحصار كامل، ويژگي هاي انحصار كامل، علل ايجاد انحصار، انحصار طبيعي و استراتژي هاي تعيين قيمت انحصاري

ü       رابطه ميان قيمت، درآمد نهايي و كشش پذيري انحصار فروش و تعيين قيمت و ميزان توليدي كه سود انحصارگر را به حداكثر مي رساند

-    مفاهيم بازار رقابت انحصاري

ü       ويژگي هاي بازار رقابت انحصاري

 مقدمات اقتصاد كلان

-    محاسبات ملي و شاخص قيمت ها

ü       تعریف توليد ناخالص داخلي (GDP) و توليد ناخالص ملي (GNP) و روش هاي اندازه گيري هريك از آنها شامل تعريف روش مخارج، روش درآمدي و روش توليد يا ارزش افزوده

ü       تعريف و محاسبه توليد خالص ملي، توليد خالص داخلي، درآمد ملي، درآمد شخصي و درآمد قابل تصرف

-    درآمد ملي تعادلي و سياست هاي مالي

ü       تعريف چرخه فعاليت هاي اقتصادي يا چرخه توليد و درآمد

ü       انواع سياست هاي مالي و ابزارهاي آن

-    عرضه و تقاضاي پول و سياست هاي پولي

ü       تعاريف مختلف پول، وظايف آن در اقتصاد، آشنايي با تكامل تاريخي پول و انواع آن

ü       تحليل اجزاي تعاريف M1 و M2 از پول و تشريح دلايل بشمار نرفتن چك و كارت هاي اعتباري به عنوان پول

ü       ابزارهاي سياست پولي و نحوه كاركرد آنها

 
اطلاعات ضروری دوره

زمانبندی: متعاقبا اعلام خواهد شد

طول دوره: ا 96 ساعت 

هزینه دوره: 

کمينه
بروشورهای دوره بورس
ثبت نام در دوره
دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره